ഞങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക

TV പരമ്പര

ഹൊറർ സിനിമകളും പരമ്പരകളും 2022 ഡിസംബറിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരുന്നു

വരുന്ന ഡിസംബർ 2022 ട്രോൾ (2022) ഡിസംബർ 1 ടോംബ് റൈഡറിന്റെ (2018) സംവിധായകനായ റോർ ഉത്തൗഗിൽ നിന്നാണ് ഈ ദുരന്ത ചിത്രം വരുന്നത്...