ഞങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക

സ്വകാര്യതാനയം

1 ഓഗസ്റ്റ് 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ (iHorror.com) ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം

ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിലേക്ക് ഒരു വെബ് സെർവർ അയയ്‌ക്കുകയും ബ്രൗസർ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡന്റിഫയർ (അക്ഷരങ്ങളുടെയും അക്കങ്ങളുടെയും ഒരു സ്ട്രിംഗ്) അടങ്ങുന്ന ഫയലാണ് കുക്കി. ഓരോ തവണ ബ്രൗസർ സെർവറിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഐഡന്റിഫയർ സെർവറിലേക്ക് തിരികെ അയയ്‌ക്കും. കുക്കികൾ ഒന്നുകിൽ “സ്ഥിരമായ” കുക്കികളോ “സെഷൻ” കുക്കികളോ ആകാം: സ്ഥിരമായ ഒരു കുക്കി ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ സംഭരിക്കും, കാലഹരണപ്പെടൽ തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഉപയോക്താവ് ഇല്ലാതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ നിശ്ചിത കാലഹരണ തീയതി വരെ സാധുതയുള്ളതായി തുടരും; മറുവശത്ത്, ഒരു സെഷൻ കുക്കി, വെബ് ബ്രൗസർ അടയ്‌ക്കുമ്പോൾ, ഉപയോക്തൃ സെഷന്റെ അവസാനം കാലഹരണപ്പെടും. ഒരു ഉപയോക്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും കുക്കികളിൽ സാധാരണയായി അടങ്ങിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കുക്കികളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം.

ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: 

(എ) [ആധികാരികത - നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു];

(ബി) [സ്റ്റാറ്റസ് - ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു [നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്];

(സി) [വ്യക്തിഗതമാക്കൽ - ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു [നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് വ്യക്തിഗതമാക്കാനും];

(d) [സുരക്ഷ - ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു [ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളുടെ വഞ്ചനാപരമായ ഉപയോഗം തടയുന്നതും ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റും സേവനങ്ങളും പൊതുവെ പരിരക്ഷിക്കലും ഉൾപ്പെടെ, ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഒരു ഘടകമായി];

(ഇ) [പരസ്യം - ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു [നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്]; ഒപ്പം

(എഫ്) [വിശകലനം - ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു [ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗവും പ്രകടനവും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്];

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ Google Analytics ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ Google Analytics കുക്കികൾ വഴി ശേഖരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Google-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്: https://www.google.com/policies/privacy/

കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കുക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും മിക്ക ബ്ര rowsers സറുകളും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ‌ ബ്ര browser സറിൽ‌ നിന്നും ബ്ര browser സറിലേക്കും പതിപ്പിൽ‌ നിന്നും പതിപ്പിലേക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ ലിങ്കുകൾ വഴി കുക്കികളെ തടയുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും:

(എ) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (ക്രോം);

(ബി) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (ഫയർഫോക്സ്);

(സി) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (ഓപ്പറ);

(ഡി) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ);

(ഇ) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (സഫാരി); ഒപ്പം

(എഫ്) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (എഡ്ജ്).

കുക്കികൾ തടയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സൈറ്റിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അവസാനിച്ചേക്കാം.

താൽപ്പര്യാധിഷ്ഠിത പരസ്യം

പരസ്യം ചെയ്യൽ. 

ഈ സൈറ്റ് CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia (“CafeMedia”) മായി സൈറ്റിൽ പരസ്യം നൽകുന്നതിന് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ CafeMedia ചില ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. CafeMedia-യുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ശേഖരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ നൽകിയാൽ മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഇമെയിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഒരു പ്രമോഷൻ നൽകുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളതായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സൈറ്റിനെയോ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയോ സേവനങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള ഇമെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കും. ഇമെയിലിലെ "അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ്" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത്തരം ഇമെയിൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പങ്കിടില്ല.

നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയിലെ (EEA) ഒരു രാജ്യത്തിലെ താമസക്കാരനാണെങ്കിൽ, "EEA നിവാസികളുടെ അധിക അവകാശങ്ങൾ" എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള താഴെയുള്ള വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.

രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ

വിവിധ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം. അത്തരം വിവരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ജന്മദിനം, തപാൽ കോഡ്, സ്‌ക്രീൻ നാമം, പാസ്‌വേഡ് (ബാധകമെങ്കിൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ നൽകുന്ന മറ്റ് ഡാറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഖരിക്കാനാകും (നിങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലുള്ളവ).

ഗവേഷണ സർവേകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, സ്ഥിരീകരണ സേവനങ്ങൾ, ഡാറ്റ സേവനങ്ങൾ, കൂടാതെ പൊതു ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രീതികളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ സമഗ്രമായ പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡാറ്റയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചേക്കാം.

സൈറ്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് നൽകില്ല.

സൈറ്റിനായി മികച്ച ഉപയോക്തൃ അനുഭവം സൃഷ്‌ടിക്കുക, സൈറ്റിലെ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തുകയും പ്രശ്‌നപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുക, സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ശുപാർശകൾ നൽകൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ആന്തരിക ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. .

നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയിലെ (EEA) ഒരു രാജ്യത്തിലെ താമസക്കാരനാണെങ്കിൽ, "EEA നിവാസികളുടെ അധിക അവകാശങ്ങൾ" എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള താഴെയുള്ള വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.

EEA (യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖല) നിവാസികളുടെ അധിക അവകാശങ്ങൾ

നിങ്ങൾ EEA-യിലെ ഒരു രാജ്യത്തെ താമസക്കാരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്:

(i) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുക

(ii) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുക

(iii) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അവകാശം

(iv) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം, കൂടാതെ

(v) ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിയോട് പരാതിപ്പെടാനുള്ള അവകാശം

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വസതിയിലെ EU അംഗരാജ്യത്തിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനം ആരോപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം.

ഇനിപ്പറയുന്നവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാം:

ആന്റണി പെർനിക്ക

3889 21-ആം അവ് എൻ

സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ്, ഫ്ലോറിഡ 33713

[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന

ലയനം, ആസ്തികളുടെ വിൽപന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പരത്തം, പാപ്പരത്തം അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർഷിപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ആസ്തികളും വിറ്റഴിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ആ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിറ്റതോ ലയിപ്പിച്ചതോ ആയ ആസ്തികളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ.

സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റിയേക്കാം. സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യും, നയത്തിന്റെ മുകളിൽ "പ്രാബല്യമുള്ള തീയതി" പോസ്റ്റുചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറുകയോ സാങ്കേതികവിദ്യ മാറുകയോ പുതിയ സേവനങ്ങൾ ചേർക്കുകയോ നിലവിലുള്ളവ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലോ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് സമ്മതിക്കാനുള്ള ന്യായമായ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആ വിവരം നേടിയ സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റോ സേവനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നു

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക:

ihorre.com

3889 21-ആം അവ് എൻ

സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ്, ഫ്ലോറിഡ 33713

അഭിപ്രായമിടാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
എഡിറ്റോറിയൽ1 ആഴ്ച മുമ്പ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 'കോഫി ടേബിൾ' കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ധതയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്

നീളമുള്ള കാലുകള്
ട്രെയിലറുകൾ1 ആഴ്ച മുമ്പ്

'ലോംഗ്‌ലെഗ്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫുൾ തിയറ്റർ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി 

എഡിറ്റോറിയൽ6 ദിവസം മുമ്പ്

റിംഗ് കാമിൽ പകർത്തിയ "ടൈം ട്രാവലറിൻ്റെ" അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഫൂട്ടേജ്

വാര്ത്ത5 ദിവസം മുമ്പ്

ന്യൂ ജേസൺ യൂണിവേഴ്സ് വെള്ളിയാഴ്ച പതിമൂന്നാം ഫ്രാഞ്ചൈസി പല ദിശകളിലേക്ക് കറങ്ങുന്നു

സിനിമകൾ1 ആഴ്ച മുമ്പ്

ഷഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ 'ദ ഡെമൺ ഡിസോർഡറി'ൻ്റെ ട്രെയിലർ SFX കാണിക്കുന്നു

സിനിമകൾ1 ആഴ്ച മുമ്പ്

'വയലൻ്റ് നൈറ്റ്' സംവിധായകൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സ്രാവ് ചിത്രമാണ്

സിനിമകൾ4 ദിവസം മുമ്പ്

പുതിയ ബോഡി ഹൊറർ ചിത്രം 'ദ സബ്‌സ്റ്റൻസ്' ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

MVW മിക്കി Vs വിന്നി ഹൊറർ മൂവി
വാര്ത്ത6 ദിവസം മുമ്പ്

"മിക്കി Vs വിന്നി" യുടെ പുതിയ ആൾട്ട് പോസ്റ്റർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു

സിനിമകൾ5 ദിവസം മുമ്പ്

ഫോൾ-അപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ 'ഫാൾ' ടീം 'ഡേബ്രേക്കേഴ്‌സ്' സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നു

എഡിറ്റോറിയൽ1 ആഴ്ച മുമ്പ്

ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ബി-മൂവി ഇംപ്രസാരിയോ റോജർ കോർമാനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു

സിനിമകൾ6 ദിവസം മുമ്പ്

അലക്‌സാന്ദ്രെ അജയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 'നെവർ ലെറ്റ് ഗോ' ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു

എഡിറ്റോറിയൽ10 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

അവൾ ഒരു പ്രേതത്തെ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു, തുടർന്ന് ഒരു കോമാളി പാവയെ സ്വീകരിച്ചു

സിനിമകൾ11 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

'അപരിചിതർ: അധ്യായം 1' തുറക്കൽ 'രാത്രിയിൽ ഇര'യെ മറികടക്കുന്നു

സാക് ബഗൻസ് ഹൗണ്ടഡ് മ്യൂസിയം ഐഹോറർ
എഡിറ്റോറിയൽ1 ദിവസം മുമ്പ്

പ്രേതബാധയുള്ള മ്യൂസിയത്തിലെ മുൻ സ്റ്റാഫ് അംഗം സാക് ബഗാൻസിൽ ടാറ്റിൽസ് ആരോപിച്ചു

സിനിമകൾ2 ദിവസം മുമ്പ്

സ്റ്റീഫൻ കിംഗിൻ്റെ 'ദ മങ്കി' നിയോണിന് വിൽക്കുന്നു, ജെയിംസ് വാൻ സഹനിർമ്മാണം

ലിസ്റ്റുകൾ3 ദിവസം മുമ്പ്

ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല: ഈ ആഴ്‌ച ഭയാനകമായതിൽ എന്താണ് നല്ലതും ചീത്തയും: 5/13 മുതൽ 5/17 വരെ

വാര്ത്ത4 ദിവസം മുമ്പ്

[എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഫോട്ടോകളും ട്രെയിലറും] ഗംഭീര സിനിമകളുടെ വാമ്പയർ ഫീച്ചർ 'ഡ്രെയിൻഡ്'

സിനിമകൾ4 ദിവസം മുമ്പ്

28 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിലിയൻ മർഫി ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു

സിനിമകൾ4 ദിവസം മുമ്പ്

പുതിയ ബോഡി ഹൊറർ ചിത്രം 'ദ സബ്‌സ്റ്റൻസ്' ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

വാര്ത്ത4 ദിവസം മുമ്പ്

Airbnb Scareprank 'The Strangers' ന് എതിരെ സ്വാധീനിക്കുന്നവരെ കുഴിക്കുന്നു

വാര്ത്ത5 ദിവസം മുമ്പ്

പുതിയ 'ഇൻസിഡിയസ്' സിനിമ 2025 ആഗസ്റ്റിൽ റിലീസ് തീയതിക്കായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തു

വാര്ത്ത5 ദിവസം മുമ്പ്

ന്യൂ ജേസൺ യൂണിവേഴ്സ് വെള്ളിയാഴ്ച പതിമൂന്നാം ഫ്രാഞ്ചൈസി പല ദിശകളിലേക്ക് കറങ്ങുന്നു