ഞങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക

സംഗീതം

സ്‌ക്രീം VI-ന്റെ 'സ്റ്റിൽ അലൈവ്' മ്യൂസിക് വീഡിയോയിലെ ഗോസ്റ്റ്‌ഫേസ് താരങ്ങൾ

സ്‌ക്രീം VI അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ സംഗീത വീഡിയോയിൽ ഡെമി ലൊവാറ്റോ ഗോസ്റ്റ്‌ഫേസ് എടുക്കുന്നു. അത് അല്ല...