ഞങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക

സിനിമകൾ

"ഞാൻ റുഡോൾഫിനെ കൊന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു" എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു ബോയ് ബാൻഡ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റെയിൻഡിയറിനെ കൊല്ലുന്നു

പുതിയ സിനിമ ദേർസ് സംതിംഗ് ഇൻ ദ ബാൺ ഒരു അവധിക്കാല ഹൊറർ സിനിമ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് ഗ്രെംലിൻസിനെപ്പോലെയാണ്, പക്ഷേ രക്തരൂക്ഷിതമായ ...